Thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Phường Cửa Nam đẩy mạnh công tác tuyên truyền về 10 điểm mới Luật căn cước!

Phường Cửa Nam đẩy mạnh công tác tuyên truyền về 10 điểm mới Luật căn cước!
content:

Phường Cửa Nam đẩy mạnh công tác tuyên truyền về 10 điểm mới Luật căn cước!

Luật Căn cước được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ Sáu, ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024 nhằm mục đích giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến thiết yếu như: lĩnh vực cư trú, hộ tịch, bảo hiểm xã hội, giáo dục, y tế, đất đai, lao động… phục vụ người dân, doanh nghiệp bằng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; Phục vụ phát triển kinh tế - xã hội;

Luật Căn cước gồm 07 chương, 46 điều, quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước; thẻ căn cước, căn cước điện tử; giấy chứng nhận căn cước; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, được áp dụng đối với công dân Việt Nam, người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thực hiện kế hoạch số 116/KH-UBND-CA ngày 26 tháng 4 năm 2024 của UBND thành phố Vinh về việc Tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Luật Căn cước; định danh và xác thực điện tử trên địa bàn bàn thành phố Vinh.

Để đảm bảo việc triển khai thi hành Luật Căn cước, BCĐ đề án 06 Phường đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Căn cước trên Trang thông tin điện tử, Trang fanpage Phường; Phối hợp các ban ngành, bộ phận, 12 Khối dân cư, các cơ quan, đơn vị, trường học đẩy mạnh công tác tuyên truyền về 10 điểm mới của Luật Căn cước. Đồng thời, phát các tờ rơi, pano, apphich tại các Nhà văn hóa Khối, trường học, chung cư, các điểm công cộng...tới người dân để góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, phát tờ rơi cho người dân tới làm việc tại Bộ phận một cửa về những điểm mới của Luật Căn cước có hiệu lực từ ngày 01/7/2024. Đây là những nội dung rất quan trọng cần đẩy mạnh tuyên truyền để mọi người hiểu đủ, hiểu đúng về 10 điểm mới Luật Căn cước.

Dưới đây là 1 số hình ảnh triển khai tuyên truyền về 10 điểm mới Luật căn cước trên địa bàn Phường.