Thông tin người phát ngôn

content:

- Họ và tên: Đặng Hiếu Lam
- Chức vụ: Chủ tịch

- Số điện thoại: 0973.086.789
 Email: tpv.cnam.lamđh@vinh.nghean.gov.vn